Genial panel
03. Eficiència Energètica

Eficiència Energètica

La pròpia solució constructiva del PMEP (Panel de Madera Encolado y Prensado) possibilita amb mínims costos treballar amb nivells d’aïllament molt alts. L’optimització de recur­sos del sistema, permet col·locar gruixos importants d’aïllament a façanes i cobertes. 

Aquests nivells d’aïllament, juntament amb sistemes eficients de cli­matització, permeten fer edificis amb criteris de construcció passiva amb mínims costos, minimitzant el consum energètic i per tant els costos associats.

Estalvi en climatització

Des de Genial Panel® apostem per un sistema que proporciona confort tèrmic, acústic i tot això fet amb materials sostenibles i reciclables. 

Quan parlem d’aïllament, és habitual referir-se a la calefacció però, sabeu que és molt més car refredar una casa que escalfar-la?

Quan aïllem bé una casa això ens ofereix un confort a l’hivern però no cal oblidar que també l’estem aïllant de la calor i que això comporta un estalvi importantíssim en climatització

Estalvi en climatització

Al nostre país, una casa consumeix a l’any 9.922 quilowatts-hora (kWh), que equivalen a 0,85 tones de petroli. 

No tothom consumeix el mateix. Els habitatges unifamiliars (cases aï­llades) dupliquen la despesa d’energia (15.513 kWh com a mitja­na anual) dels pisos i blocs de cases (7.544 kWh). I per descomptat el consum augmenta a les zones fredes continentals (12.636 kWh) i disminueix en les atlàntiques (9.293 kWh) i mediterrànies (8.363 kWh). 

Les cases aïllades consumeixen el doble que els pisos i la despesa mitjana per habitant és de 990 euros a l’any. La calefacció és el que més consumeix i els aparells en stand-bysuperen el 2% del total. 

De quants diners estem parlant? Al nostre país, una casa gasta de mitjana 990 euros a l’any en energia. La principal despesa és la calefacció, que sol representar la meitat de tot el consum i en una casa aïllada situada en una zona freda pot arribar al 71%.