Genial panel

Els panells Genial Panel permeten construir edificis amb una alta eficiència energètica / Los paneles Genial Panel permiten construir edificios con una alta eficiencia energética

Els panells Genial Panel permeten construir edificis amb una alta eficiència energètica / Los paneles Genial Panel permiten construir edificios con una alta eficiencia energética

La pròpia solució constructiva del PMEP (Panel de Madera Encolado y Prensado) possibilita, amb mínims costos, treballar amb nivells d’aïllament molt alts. L’optimització de recur­sos del sistema, permet col·locar gruixos importants d’aïllament a façanes i cobertes. 

Aquests nivells d’aïllament, juntament amb sistemes eficients de cli­matització, permeten fer edificis amb criteris de construcció passiva amb mínims costos, minimitzant el consum energètic i per tant els costos associats.

Més informació a l'apartat de la web:

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA


La propia solución constructiva del PMEP (Panel de Madera encolado y prensado) posibilita, con mínimos costes, trabajar con niveles de aislamiento muy altos. La optimización de recursos del sistema, permite colocar espesores importantes de aislamiento en fachadas y cubiertas.

Estos niveles de aislamiento, junto con sistemas eficientes de climatización, permiten hacer edificios con criterios de construcción pasiva con mínimos costes, minimizando el consumo energético y por tanto los costes asociados.

Más información en el apartado de la web:

EFICIENCIA ENERGÉTICATornar a notícies