Genial panel

D'on provenen les fustes de Genial Panel? / ¿De dónde proceden las maderas de Genial Panel?

D'on provenen les fustes de Genial Panel? / ¿De dónde proceden las maderas de Genial Panel?

Tota la fusta utilitzada per Genial Panel® prové de boscos reforestats i gestionats de forma sostenible, i posseeixen el segell de qualitat que així ho certifica: PEFC o FSCPE

La fusta és un producte natural, reciclable, aïllant, biodegradable, que precisa d'un mínim cost energètic durant la seva transformació amb el conseqüent estalvi en emissions de CO2, i que també té la qualitat de fixar CO2 durant el seu creixement. 

Aquest CO2 queda fixat a la fusta durant tota la seva vida útil, de manera que en construir amb fusta estalviem una quantitat molt important d’emissions de CO2 a l’atmosfera i ajudem a tenir cura del medi ambient i a parar el canvi climàtic. A més, la única manera de produir fusta és mitjançant la plantació de boscos, per tant, a major ús de fusta, més superfície forestal tindrem al planeta.


Toda la madera utilizada para Genial Panel® proviene de bosques reforestados y gestionados de forma sostenible, y poseen el sello de calidad que así lo certifica: PEFC o FSCPE.

La madera es un producto natural, reciclable, aislante, biodegradable, que precisa de un mínimo coste energético durante su transformación con el consiguiente ahorro en emisiones de CO2, y que también tiene la calidad de fijar CO2 durante su crecimiento.

Este CO2 queda fijado a la madera durante toda su vida útil, por lo que en construir con madera ahorramos una cantidad muy importante de emisiones de CO2 a la atmósfera y ayudamos a cuidar el medio ambiente y a parar el cambio climático. Además, la única manera de producir madera es mediante la plantación de bosques, por tanto, a mayor uso de madera, más superficie forestal tendremos el planeta.


Tornar a notícies